Όροι χρήσης

Βασική αρχή: Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα  διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης του.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου αποτελεί το μυθιστόρημα ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ, του Λιακόπουλου Δημοσθένη. Το παρόν μυθιστόρημα δίνεται σε συνέχειες, με την μορφή άρθρων και ανεξάρτητων ιστοριών. Κάθε ομοιότητα με πραγματικά γεγονότα και πρόσωπα είναι συμπτωματική και ενταγμένη στο μυθιστόρημα.

(1) Ο παρών διαδικτυακός τόπος (https://www.taklamakan.gr) χρησιμοποιείται από την εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΑΡΒΕΑ ΕΠΕ», (εφεξής, ΕΤΑΙΡΙΑ), η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο Πελάτης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Και η απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα αλλά και η αίτηση πρόσβασης στο περιεχόμενό της, δηλώνουν την αποδοχή των όρων χρήσης της.

(2) Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική δηλ. μη κερδοσκοπική, χρήση.

(3) Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες τους, συνιστούν δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή των τρίτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική/διανοητική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με συμβολαιογραφική πράξη.

(4) Ο δημιουργός έργου που συνιστά περιεχόμενο μέρος ή εισφέρεται για χρήση του έργου στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παραχωρεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ, χωρίς πληρωμή (πνευματικών) δικαιωμάτων, μη αποκλειστική, διαρκή (για τη διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας) άδεια να ασκεί τα δικαιώματα στo έργο, όπως κατωτέρω: 1. Να αναπαράγει το έργο, να ενσωματώνει το έργο σε ένα ή περισσότερα συλλογικά έργα και να αναπαράγει το έργο ως ενσωματωμένο σε συλλογικά έργα. 2. Να δημιουργεί και αναπαράγει παράγωγα έργα. 3. Να διανέμει αντίγραφα ή ηχητικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής ηχητικής μετάδοσης το έργο, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ενσωματώσεων σε συλλογικά έργα. 4. Να διανέμει αντίγραφα ή ηχητικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής ηχητικής μετάδοσης παράγωγα έργα.

(5) Κάθε χρήση έργου γίνεται με την αναφορά στο δημιουργό του, κατά τρόπο που κρίνει σκόπιμο η ΕΤΑΙΡΙΑ.

(6) Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υπονοούμενη, ενώ εξυπακούεται ότι τηρούνται οι εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου της συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από Πελάτες ή επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του ή/και των κειμένων του μυθιστορήματος ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι μυθιστορηματικές “πληροφορίες” που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον Πελάτη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ή προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

(7) Στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής, οι οποίες υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο Πελάτης της ΕΤΑΙΡΑΣ και ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των ιστοσελίδων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παρέχεται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» και η ΕΤΑΙΡΙΑ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριακών δεδομένων (data) των Πελατών της.

(8) Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παράσχει στους Πελάτες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης πάνω σε θέματα που αφορούν το μυθιστόρημα ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων ή/και ατόμων που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται η ΕΤΑΙΡΙΑ θ’ αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Η ΕΤΑΙΡΙΑ καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης.

(9) Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχει ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

(10) Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Πελάτης και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο Πελάτης και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

(11) Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι Πελάτες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει και δεν συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(12) Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

(13) Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

(14) Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΕΤΑΙΡΙΑ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης ή Πελάτης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή/και των Πελατών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.
(15) Η επίσκεψη/χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στο διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

(16) Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και του επισκέπτη/χρήστη ή του Πελάτη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

(17)Πρόσβαση σε κάθε μία από τις κιτρινισμένες σελίδες, θα έχει δωρεάν, όποιος αγοράσει βιβλία αντιστοίχου αξίας, επιλογής του κ. Λιακόπουλου, όπως φαίνεται στο site taklamakan.gr.


(18) Στον τομέα κιτρινισμένες σελίδες, ο πελάτης, αποκτά ετήσια και ανανεούμενα το δικαίωμα να έχει για όσο υπάρχει ο ιστοτόπος taklamakan.gr,  πρόσβαση σε κάθε άρθρο χωριστά. Τα άρθρα θα γράφονται σταδιακά από τον κ. Λιακόπουλο, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ο χρόνος της οποίας σαφώς και δεν ορίζεται. Καθίσταται σαφές ότι ο ιστότοπος μπορεί να κλείσει και οι πελάτες να μην έχουν πρόσβαση, πριν ολοκληρωθούν οι ιστορίες των κιτρινισμένων σελίδων.
Ο πελάτης, ναι μεν θα έχει πρόσβαση στα άρθρα, αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα να τα δημοσιοποιήσει ή να τα αντιγράψει ή να κάνει στον υπολογιστή του print screen, ή να τα φωτογραφήσει, αποδεχόμενος εκ των προτέρων ποινική ρήτρα 20.000 (είκοσι χιλιάδων) ευρώ, ανά άρθρο και ανά αναδημοσίευση σε περίπτωση της απλής αντιγραφής για ιδία χρήση, ή δημοσιοποίησης, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσον.  Το ίδιο ισχύει για οποιονδήποτε τρίτο που παράνομα θα λάβει πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστοτόπου taklamakan.gr.
Το  περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα των πνευματικών δικαιωμάτων των άρθρων θα ανήκει αποκλειστικά, αμετάκλητα  και μόνον στον κ. Λιακόπουλο, που διατηρεί το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και να τα δημοσιοποιήσει ή να εμπορευθεί , ή να τυπώσει σε βιβλίο και να τα διαθέσει σε όλες τις γλώσσες όπως αυτός πιστεύει. 


(19) Στον τομέα των άρθρων πίσω από την κουρτίνα, ο πελάτης, ναι μεν θα έχει πρόσβαση στα άρθρα, αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα να τα δημοσιοποιήσει ή να τα αντιγράψει ή να κάνει στον υπολογιστή του print screen, ή να τα φωτογραφήσει, αποδεχόμενος εκ των προτέρων ποινική ρήτρα 20.000 (είκοσι χιλιάδων) ευρώ, ανά άρθρο και ανά αναδημοσίευση σε περίπτωση της αντιγραφής ή δημοσιοποίησης, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσον.  Το ίδιο ισχύει για οποιονδήποτε τρίτο που παράνομα θα λάβει πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστοτόπου taklamakan.gr.
Το  περιουσιακό δικαίωμα των πνευματικών δικαιωμάτων των άρθρων θα ανήκει αποκλειστικά, αμετάκλητα  και μόνον στον κ. Λιακόπουλο, που διατηρεί το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και να τα δημοσιοποιήσει ή να εμπορευθεί , ή να τυπώσει σε βιβλίο και να τα διαθέσει σε όλες τις γλώσσες όπως αυτός πιστεύει.

Πρόσβαση στα άρθρα “πίσω από την κουρτίνα”,  θα έχει δωρεάν, όποιος αγοράσει βιβλία αντιστοίχου αξίας, επιλογής του κ. Λιακόπουλου, όπως φαίνεται στο site taklamakan.gr.

Η πρόσβαση, θα έχει διάρκεια ανάλογη με το βιβλίο που αγοράζει  ο πελάτης και με την ολοκλήρωσή της παύει και η πρόσβαση στον ιστοτόπο taklamakan.gr και βεβαίως στα αναρτημένα άρθρα της κατηγορίας “πίσω από την κουρτίνα”.

(20) Η ΕΤΑΙΡΙΑ, διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα, διαγραφής σας από τον παρόντα ιστοτόπο πριν ολοκληρωθεί η περίοδος πρόσβασής  σας. Mπορεί επίσης να μην ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας και να σας επιστρέψει τα χρήματα που τυχόν έχετε καταβάλει για την ενεργοποίηση που δεν ενεκρίθη.

(21) Ο ιστοτόπος μπορεί να κλείσει, χωρίς προειδοποίηση και οι πελάτες αποδέχονται ότι θα χάσουν την πρόσβασή τους πριν την λήξη της διάρκειας της πρόσβασής τους.

(22) Εφόσον η εταιρεία το επιθυμεί, μπορεί να αλλάξει το όνομα του ιστοτόπου από τον οποίο παρέχει τις παρούσες υπηρεσίες της, από taklamakan.gr, σε κάτι άλλο.

(23) Ο κάθε εγγραφόμενος δηλώνει υπεύθυνα, ότι είναι άνω των 18 (δεκαοκτώ) ετών.

(24) Απαγορεύεται ρητώς, η οποιαδήποτε αντιγραφή, η αναπαραγωγή και η αναμετάδοση μέρους ή του συνόλου  του περιεχομένου της ιστοσελίδας taklamakan.gr, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσον.

(25) Από την στιγμή που κάποιος χρήστης-πελάτης της ιστοσελίδας taklamakan.gr μπει στην ιστοσελίδα με ενεργοποιημένο τον κωδικό πρόσβασής του, έχει ουσιαστικά πάρει και αφομοιώσει όλο το περιεχόμενό της. Η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν, σε όσους αγοράσουν βιβλία με τους όρους που κάθε φορά ορίζει η ΕΤΑΙΡΙΑ.

(26) Τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα των εγγραφομένων, διαχειρίζονται σύμφωνα με του όρους της οδηγίας της ευρωπαϊκής ένωσης του GDPR 

(27) H εγγραφή του κάθε χρήστη και η δυνατότητα χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αρχίζει κατόπιν έγκρισης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΊΑ, εφόσον κρίνει, μπορεί να αποσύρει την έγκρισή της και να επιστρέψει στο σύνολό του, το ποσό της τελευταίας περιόδου που κατέβαλε ο χρήστης.

(28) Οι παρόντες όροι μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό να τους ελέγχετε πριν από κάθε πλοήγηση στον παρόντα ιστοτόπο και αν δεν συμφωνείτε να μην κάνετε την πλοήγησή σας.

(29) Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα, οι παρόντες όροι τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους και ο κάθε πελάτης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα  διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης του.

error: Προστασία αντιγραφής !!